Ciśnienie akustyczne

Ciśnienie akustyczne jest to wywołany wskutek drgania dźwiękowego zmienny nacisk na jednostkę powierzchni. Ciśnienie akustyczne zmniejsza się ze wzrostem odległości od źródła dźwięku. Ciśnienie akustyczne określa się w mikrobarach (1 dyna/cm2). Natężenie dźwięku jest to ilość energii, którą fala głosowa przekazuje w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali. Jednostką natężenia jest erg/sek•cm2 W/cm2. Dolna granica słyszalności (tzw. próg słyszenia) jest to najmniejsze natężenie dźwięku, przy którym fala głosowa jest jeszcze słyszalna dla ucha ludzkiego. Górna granica słyszalności (granica bólu, próg bólu) jest to największe natężenie dźwięku, jakie ucho ludzkie znosi bez uczucia bólu. Natężenie względne (IR) fali głosowej (intensywność dźwięku) jest to logarytmiczny stosunek dwóch natężeń dźwięku lub ciśnień akustycznych. Jeżeli 10 jest natężeniem fali wzorcowej, a I — badanej, wówczas IR — 10 Ig Illo 20 Ig p/po, ponieważ natężenie dźwięku jest proporcjonalne do kwadratu ciśnienia akustycznego (p — ciśnienie fali badanej oraz po — ciśnienie fali wzorcowej). Za po oraz 10 przyjęto wartości dla progu słyszalności przy częstotliwości 1000 Hz. Wynoszą one: 10 = 10 —16 W/cm2 oraz po = 0,0002tLb. Intensywność dźwięku określa się w decybelach (dB). Głośność. Odczucie dźwięku przez ucho ludzkie nie jest ściśle proporcjonalne do natężenia w dB, lecz zmienia się W pewnych granicach zależnie od częstotliwości. Ucho ludzkie jest o wiele czulsze na dźwięki o wysokiej częstotliwości niż na dźwięki niskiej częstotliwości. Przy takim samym natężeniu dźwięk o wyższej częstotliwości jest dla słuchającego wyraźnie głośniejszy niż dźwiek o niższej częstotliwości. Z tego powodu wprowadzono pojęcie głośności dźwięku (siły głosu), czyli subiektywnego natężenia dźwięku charakteryzującego wrażenie słuchowe ucha ludzkiego. [patrz też: salon toyoty warszawa, vb leasing poleasingowe, trasbus ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.