Czesc te nazywamy jezdnia drogowa lub czescia przejazdowa

Część tę nazywamy jezdnią drogową lub częścią przejazdową. Po obu stronach pasa jezdni widzimy pobocza ziemne lub umocnione p. Pobocza są przeznaczone do ruchu pieszego, przepędu bydła oraz są przeznaczone, jako przymusowe postoje dla taboru konnego lub samochodowego. Od krawędzi poboczy zaczyna się skarpa wewnętrzna korony drogi kl szerokość jezdni wraz z poboczami drogi nazywamy szerokością korony drogi K (od krawędzi do krawędzi). Rowy drogowe r równoległe do pasa drogi są umieszczone po obu stronach drogi lub po jednej stronie zadaniem ich jest zbieranie wody powierzchniowej i szybkie odprowadzanie tej wody poza pas drogowy. Szerokość podstawy korpusu ziemnego drogi pokazana jest na rysunku 63 i wynosi: K + 2 kl szerokość torowiska według wzoru: K + 2 r Skarpy wewnątrz nerwów (lub też nasypów) drogi projektuje się w pochyleniu, zależnie od znaczenia drogi. Szerokość dna rowów powinna wynosić, co najmniej 40 cm, pochylenie skarp zewnętrzny ch również zależy od znaczenia drogi i od terenu, tj. od wysokości skarpy. Poza krawędzią zewnętrzną rowu (przy drogach przebiegających w nasypach – poza dolną krawędzią nasypu) powinien znajdować się pas gruntu drogowego r1 przeznaczony na urządzenia drogowe, place składowe i zadrzewienie. Krawędź tego pasa jest granicą pasa drogowego, tj. granicą pasa gruntu przeznaczonego na umieszczenie drogi jako całości. Szerokość tego pasa zależy od szerokości jezdni, poboczy, rowów (co zależy od głębokości rowów i pochylenia skarp) i od szerokości pasa gruntu poza rowami, przeznaczonego na wszelkiego rodzaju urządzenia drogowe. [przypisy: mibo otomoto, euro auto stefaniak, toyota okecie ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.