Łożyska główne wału korbowego

Pg działa na lożyska główne wału korbowego jako siła Pg, równa co do wartości sile P”g, ale przeciwnie do niej skierowana. Siły gazowe równoważą się wewnątrz silnika i nie obciążają jego zawieszenia. Siły gazowe wywołują natomiast w układzie korbowym sit gazowych dwa przeciwnie skierowane, równoważące się momenty — obrotowy (Mo)g i wywracający (Mr)g.
Masy w układzie korbowym dzielą się na masy (ma) części poruszających się posuwisto-zwrotnie wzdłuż osi cylindra, skupione umownie w osi sworznia tłokowego ; są to masy tłoka, pierścieni tłokowych i sworznia tłokowego, masy części wirujących skupione umownie w osi czopa korbowego wału korbowego; są to masy niewyrównoważonych części wykorbienia wału korbowego które redukują sie na oś czopa korbowego, masa części wykonującej złożony ruch plaski; jest to masa korbowodu; w celu uproszczenia analizy przyjmuje się, że część masy korbowodu związana z tłokiem jest skupiona w ogi sworznia tłokowego i porusza sie posuwisto-zwrotnie, a pozostała cześć korbowodu, skupiona w osi czopa korbowego, wiruje wraz z wałem korbowym ; zwykle: mpk (0,2. . . 0,3) mk oraz mok (0,7 . . .0,8) mk, gdzie: mpk cześć masy korbowodu poruszająca się posuwiście, mpk część masy korbowodu poruszająca się obrotowo oraz ml, — masa kompletnego korbowodu.
Układ korbowy można wiec przedstawił w postaci dwóch mas skupionych: — posuwistej m — ma + mpk oraz obrotowej mo = nłwk -1- mok, gdzie: rntl — masa złożenia tłokoweg0 Schemat 35-10.zastępczy (tłok, pierścienie, sworzeń) oraz mu,k — układu korbowego masa niewyrównoważonych części wykorbienia wału korbowego, zredukowana na os czopa korbowego. [podobne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Poniżej po dano orientacyjne ciężary złożenia tłokowego (Ga) i korbowodu (Ok) przypadające na jednostkę powierzchni denka tłoka (Fu) w silnikach samochodowych.
Siły bezwładności. W układzie korbowym rozróżnia się siły bezwładności (Pb) działające na masy poruszające się posuwisto-zwrotnie i siły Odśrodkowe (C), działające na masy wirujące. Siłę bezwładności mas posuwistych, działającą zawsze w osi cylindra i przyłożoną w osi sworznia tłokowego.
Przenosząc siłę C wzdłuż linii jej działania do osi wału korbowego (pkt O), traktować ją można jako wypadkową dwóch składowych harmonicznych: cx — mo • cos oraz Cy = mo • r • 02 • sin obciążających zawieszenie silnika. Siła łączna (PE). Siłą wyjściową, przyjmowaną w obliczeniach dynamicznych, jest działająca na tłok siła łączna (rys, 35-14) PE — Pg + Pb stanowiąca sume algebraiczną otrzymaną ze złożenia graficznego Pe = (z).
Aby otrzymać odcinek krzywej EMO odpowiadający kątowi 6, trzeba krzywą Mo jednego cylindra dla jednego przebiegu pracy podzielić na „i odcinków, które następnie dodaje się graficznie. Średnia wartość wypadkowego momentu obrotowego indykowanego wynosi: (2M0)sr FI)/6, gdzie: FI oraz F2 — ujemne i dodatnie pole wykresu. Moment ten zmienia się wprost proporcjonalnie do pracy sił gazowych w czasie jednego przebiegu pracy w cylindrze.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.