Najlepszym sposobem zabezpieczenia od zasypania sniegiem przekroju poprzecznego drogi w nasypie jest wykonanie skarp nasypu w formie oplywowej

Najlepszym sposobem zabezpieczenia od zasypania śniegiem przekroju poprzecznego drogi w nasypie jest wykonanie skarp nasypu w formie opływowej. Jednak zalety kształtu opływowego nasypów są widoczne tylko dopóty, dopóki na skarpach nasypu nie ma śniegu lub dopóki śnieg leży równą warstwą i nie jest z nawierzchni usuwany. Przy oczyszczaniu nawierzchni ze śniegu na nasypach o pochyleniach skarp 1 : 1,5 śnieg łatwo można zrzucić z nasypu. Przy nasypach o kształcie opływowym zrzucanie śniegu jest utrudnione. Na nasypach opływowych śnieg z nawierzchni usuwa się na pobocza i układa w kształcie wałów nawierzchnia wtedy znajdzie się we wgłębieniu i będzie narażona na intensywne zaniesienie przy następnych opadach śnieżnych. Dla nasypów drogowych opływowy kształt skarp jest kształtem właściwym, należy jednak pamiętać o sposobach zimowego utrzymania dróg i nie dopuścić do takiego oczyszczania nawierzchni, która wytwarza wały boczne, niweczy za lety skarp opływowych i przez to pogarsza sytuację. Inaczej jest z wykopami. Jeśli nie mają one kształtu opływowego, powstają w nich wiry śnieżne, w wyniku, czego grozi poważne niebezpieczeństwo zaśnieżenia odcinka wykopowego. Kształt opływowy wykopów uniemożliwia tworzenie się wirów. Kształt ten można osiągnąć szeroko rozkopując wykop. W tym przypadku marny miejsce po obu stronach drogi przeznaczone na odkłady śniegu, które nie utrudniają ruchu na drodze. [patrz też: szavel travel, rezonator helmholtza, krotoski cichy poznan ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.