Zużycie paliwa

Sprawność — współczynnik określający wykorzystanie mocy w silniku. Rozróżnia się następujące sprawności:
– mechaniczna stosunek mocy użytecznej Ne [KM] do mocy indykowanej Ni [KM] (obliczonej z pola wykresu indykatorowego), czyli = Ne/Ni; sprawność mechaniczna charakteryzuje straty tarcia w silniku i straty mocy na napęd mechanizmów pomocniczych (jak pompy
paliwa, oleju itp.),
— indykowana — stosunek mocy indykowanej do mocy odpowiadającej energii zawartej w doprowadzanym paliwie Nw [KM] (równoważnika ilości ciepła wywiązującego się wskutek spalania paliwa); Ni/Nw,
— teoretyczna — stosunek mocy teoretycznej N: [KM] obliczonej z teoretycznego wykresu pracy, do mocy odpowiadajacej energii zawartej w doprowadzanym paliwie Nw [KM], czyli Nt/Nw, wypełnienie wykresu indykatorowego rłp — stosunek mocy indykowanej do mocy teoretycznej, czyli — Ni/Nt lub
Wskaźniki eksploatacyjne silników samochodowych
— użyteczna (efektywna, ogólna) — stosunek mocy użytecznej Ne [KM] do mocy odpowiadającej energii zawartej w doprowadzanym paliwie, czyli Ne/Nw.
Bilans cieplny silnika. Ciepło wywiązujące sie w cylindrach silnika wskutek spalania paliwa tylko częściowo zamienione zostaje na pracę użyteczną. Spaliny uchodzące przez rurę wydechową mają wysoką temperaturę i unoszą ze sobą znaczne ilości ciepła. Duże Straty ciepła wynikają z konieczności chłodzenia silnika. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Zużycie paliwa

Prędkość obrotowa momentu maksymalnego

Prędkość obrotowa momentu maksymalnego [Obr/minl — prędkość obrotowa wału korbowego, przy której silnik rozwija moment maksymalny.
Znamionowa prędkość obrotowa (nominalna) IN [Obr/min] — predkość obrotowa walu korbowego, przy której silnik rozwija moc znamionową,
Dopuszczalna prędkość obrotowa [obr/min] — maksymalna prędkość obrotowa walu korbowego, przy której nie grozi jeszcze uszkodzenie układu korbowego lub innych mechanizmów silnika; na ogól 10. . .15% większa niż prędkość znamionowa.
Prędkość obrotowa biegu jałowego [obr/min] prędkość obrotowa walu korbowego równa lub nieco wyższa od minimalnej prędkości obrotowej, przy której silnik może pracować bez obciążenia zewnętrznego ; przeważnie 250. . . Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Prędkość obrotowa momentu maksymalnego

Wskaźniki eksploatacyjne

Stosunek objętości gazów w chwili rozpoczęcia wydechu do objętości na poczatku rozprężania o — Ve/Vs. Rzeczywisty stosunek rozprężania wynosi 3 do 6.
Wymiary zewnętrzne silnika (wymiary obrysu, wymiary skrajni) — największa długość, szerokość i wysokość silnika.
Pogląd o cechach użytkowych i zakresie zastosowania silnika dają jego wskaźniki eksploatacyjne, czyli pewne osiągi oraz wynikające z nich i wymiarów geometrycznych, umowne wielkości wskaźnikowe. Wymiary i porównywania tłokowych silników samochodowych.
Sprawność wolumetryczna (objętościowa) — stosunek ciężaru ładunku wprowadzanego do cylindra Gr [G/suw] do ciężaru ładunku teoretycznego Gi; Gr/Gt. Sprawność wolumetryczna typowych silników samochodowych zawiera się w zakresie 0,5. . Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Wskaźniki eksploatacyjne

Rodzaje spalania

Ze względu na szybkość spalania rozróżnia się:
— spalanie zwykle (prawidłowe); szybkość spalania 10. . .50 m/sek, zależnie od stopnia sprężania i zawirowania mieszanki,
— spalanie stukowe; szybkość spalania kilkaset km/sek,
— spalanie detonacyjne; szybkość spalania 1500, , 2800 m/sek.
Nieprawidłowości spalania mieszanki. Spaliny w cylindrze Silnika mają znacznie wyższą temperaturę od niespalonej jeszcze części mieszanki, która ulega od nich ogrzaniu i jednocześnie sprężaniu. W określonych warunkach mogą w niespalonej jeszcze mieszance powstawać miejscowe ośrodki zapłonu, od których rozpoczyna się spalanie, jeszcze przed dojściem do nich głównego frontu płomienia wywołanego przez Świecę zapłonowa. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Rodzaje spalania

Palność mieszanki

Samozapłon jest to samorzutny zapłon mieszanki w cylindrze silnika o zapłonie iskrowym, z reguły przed zaiskrzeniem świecy zapłonowej, spowodowany zetknięciem się mieszanki z przegrzaną częścią komory spalania, najczęściej z grzybkiem zaworu wydechowego, elektrodami niewłaściwie dobranej świecy zapłonowej, względnie żarzącym się nagarem (osadem węglowym) na ściankach komory spalania.
Występowanie samozapłonów jest dla silnika szkodliwe, ponieważ mieszanka zapala się wówczas przedwcześnie, co powoduje przegrzewanie sie silnika, spadek jego mocy, zwiększenie zużycia paliwa, zwiększenie obciążenia układu korbowego oraz sprzyja spalaniu detonacyjnemu.
Palność mieszanki. Jednorodna mieszanka paliwa z powietrzem zapala się jedynie wówczas, kiedy jej skład mieści sie w tzw. granicach zapalności, zależnych dla danego paliwa od temperatury mieszanki (czym wyższa temperatura tym granice te szersze) oraz od zawartości spalin w mieszance (im więcej spalin tym granice węższe). Współczynniki składu mieszanki Odpowiadające granicom zapalności podano w poniższym zestawieniu: Mieszanka niejednorodna nie ma wyraźnych granic zapalności. Skład mieszanki może w znacznym stopniu przekraczać granice zapalności (np. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Palność mieszanki

Spalanie mieszanki i produkty spalania

Moc silnika zależy od wartości opałowej mieszanki, a nie od wartości opałowej paliwa. Natomiast wartość opalowa paliwa decyduje o zużyciu go przez silniki: ge 632/Wp • [kG/KMgodz], gdzie: ge jednostkowe zużycie paliwa przez silnik [G/KMgodz] oraz — sprawność ogólna (efektywna) silnika.
Własności mieszanki palnej. Mieszanka wypełniająca cylinder silnika o zapłonie iskrowym lub tworząca się w cylindrze silnika wysokoprężnego, w chwili zapłonu nie jest jednorodna. Dotyczy to zwłaszcza silników wysokoprężnych. Niejednorodność mieszanki jest następstwem niezupełnego odparowania i niedokładnego wymieszania paliwa z powietrzem. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Spalanie mieszanki i produkty spalania

Mieszanka i jej powstawanie

Mieszanka palna, lub krótko mieszanka, jest to mieszanina powietrza i par oraz drobnych kropel ciekłego paliwa lub gazu palnego.
Mieszanka robocza stanowi rzeczywisty ładunek cylindra i składa się z mieszanki palnej oraz z pozostałości spalin z poprzedniego przebiegu pracy.
Mieszanka palna może być wytwarzana przez: gaźnik, w wyniku rozpylenia i częściowego odparowania ciekłego paliwa wypływającego z rozpylaczy gaźnika,
— mieszalnik, w wyniku mieszania gazu palnego z powietrzem,
— urządzenie wtryskowe, w wyniku rozpylania ciekłego paliwa tłoczonego pod ciśnieniem, w rurze ssącej lub cylindrze silnika.
Poniżej podano typowe zakresy zasłosowania różnych systemów zasilania.
Skład mieszanki palnej jest to pojęcie wieloznaczne, przy czym najczęściej określa ono stosunek ciężarowy paliwa ciekłego do powietrza w mieszance lub stosunek objętościowy paliwa gazowego do powietrza w mieszance, W rozważaniach o spalaniu skład mieszanki charakteryzuje zwykle udziały ciężarowe lub objętościowe poszczególnych palnych i niepalnych składników paliwa oraz tlenu i innych składników powietrza.
Współczynnik składu mieszanki, nazywany niekiedy współczynnikiem nadmiaru powietrza, oznaczany zwykle symbolem lub ż, jest to stosunek ilości powietrza rzeczywiście zawartego w mieszance (Gp) do ilości minimalnej, teoretycznie potrzebnej do całkowitego spalenia paliwa zawartego w mieszance (Gr) = Gp/Gt == Gł/Lo • Gpal, gdzie: Gpal — ilość paliwa zawarta w rozpatrywanej ilości mieszanki (kG] oraz LO — teoretyczna minimalna ilość powietrza [kG] potrzebna do całkowitego spalenia 1 kG paliwa, tzw. stała stechiometryczna paliwa, [kO/kG] ; LO można określić znając skład elementarny paliwa wg zależności: LO 0,043 (2,66 . C + 8 . — 02) [kG/kG], gdzie: C, 1-12, 02 — procentowa (podział masowy) zawartość pierwiastków: węgla, wodoru i tlenu w paliwie (skład elementarny).
Niekiedy podawana jest zależność do określenia LO w molach powietrza na 1 kG paliwa, wyrażona odmiennym wzorem liczbowym, W literaturze angielskiej występuje niemal z reguły zamiast współczynnika składu mieszanki stosunek ciężarowy ilości powietrza i paliwa w niej zawartych (air-fuel ratio). Stosunek ten określa jednoznacznie skład mieszanki jedynie w przypadku podania składu elementarnego paliwa lub jego stałej stechiometrycznej. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Mieszanka i jej powstawanie

Zmienność napełnienia cylindra

Maksimum napełnienia występuje w okresie zupełnego uchylenia przepustnicy w gaźniku, zwykle w zakresie średnich prędkości biegu silnika (0,4. . n N). Podczas przymykania przepustnicy mieszanki napełnienie cylindrów maleje, a jego maksimum uzyskuje się przy coraz mniejszej prędkości obrotowej wału korbowego. Przebieg charakterystyki napełnienia jest zbliżony do przebiegu charakterystyki momentu obrotowego.
Napełnianie cylindra silnika dwusuwowego. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Zmienność napełnienia cylindra

Spalanie w cylindrze silnika wysokoprężnego

Przebieg spalania. Paliwo wtryskiwane do komory spalania wysokoprężnego silnika o zapłonie samoczynnym ulega (z wyjątkiem niektórych silników wielopaliwowych) rozpyleniu na bardzo drobne kropelki, częściowo paruje i miesza sie ze sprężonym powietrzem, którego temperatura wynosi 600. .700 oc i znacznie przekracza temperaturę zapłonu paliwa. Tworzą się w ten sposób liczne ośrodki zapłonu, od których zapala sie mieszanka powstała z odparowujacego w dalszym Ciągu paliwa. W komorze spalania silnika wysokoprężnego brak jednolitego frontu płomienia i trudno mówić tu o szybkości spalania, a przebieg spalania charakteryzuje raczej szybkość (intensywność) wydzielania sie ciepła w wyniku spalania paliwa. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Spalanie w cylindrze silnika wysokoprężnego

Komory spalania silników o zapłonie iskrowym

Prawidłowy przebieg spalania zapewnia się przez umieszczenie świecy zapłonowej w pobliżu najgorętszego obszaru komory, czyli w sąsiedztwie zaworu wydechowego, oraz opracowuje się szczegóły konstrukcji kształtujące przepływ mieszanki podczas jej zasysania i sprężania w taki sposób, aby najkorzystniejsze zawirowania mieszanki występowały w najczęściej wykorzystywanym zakresie prędkości biegu silnika. Cześć komory najbardziej odległą od źródła zapłonu wykonuje się przeważnie jako wąską szczelinę. Mieszanka w nie zawarta jest wówczas intensywnie chłodzona i nie wykazuje skłonności do spalania detonacyjnego. Odmiany komór spalania. Wśród komór spalania spotykanych w silnikach o zapłonie iskrowym można wyróżnić następujące odmiany podstawowe: komora dolnozaworowa typu RICARDO — dziś już praktycznie nie stosowana, komora wanienkowa o zaworach równoległych do osi cylindra lub nachylonych do niej pod kątem do 300; komory takie spotyka się obecnie już dość rzad ko, ponieważ ich kształt ogranicza stopień sprężania do około 6,5. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Komory spalania silników o zapłonie iskrowym