Posts Tagged ‘pionowa maszyna pakująca’

Spalanie w cylindrze silnika wysokoprężnego

Sunday, June 24th, 2018

Przebieg spalania. Paliwo wtryskiwane do komory spalania wysokoprężnego silnika o zapłonie samoczynnym ulega (z wyjątkiem niektórych silników wielopaliwowych) rozpyleniu na bardzo drobne kropelki, częściowo paruje i miesza sie ze sprężonym powietrzem, którego temperatura wynosi 600. .700 oc i znacznie przekracza temperaturę zapłonu paliwa. Tworzą się w ten sposób liczne ośrodki zapłonu, od których zapala sie mieszanka powstała z odparowujacego w dalszym Ciągu paliwa. W komorze spalania silnika wysokoprężnego brak jednolitego frontu płomienia i trudno mówić tu o szybkości spalania, a przebieg spalania charakteryzuje raczej szybkość (intensywność) wydzielania sie ciepła w wyniku spalania paliwa. …read more

Komory spalania silników o zapłonie iskrowym

Sunday, June 24th, 2018

Prawidłowy przebieg spalania zapewnia się przez umieszczenie świecy zapłonowej w pobliżu najgorętszego obszaru komory, czyli w sąsiedztwie zaworu wydechowego, oraz opracowuje się szczegóły konstrukcji kształtujące przepływ mieszanki podczas jej zasysania i sprężania w taki sposób, aby najkorzystniejsze zawirowania mieszanki występowały w najczęściej wykorzystywanym zakresie prędkości biegu silnika. Cześć komory najbardziej odległą od źródła zapłonu wykonuje się przeważnie jako wąską szczelinę. Mieszanka w nie zawarta jest wówczas intensywnie chłodzona i nie wykazuje skłonności do spalania detonacyjnego. Odmiany komór spalania. Wśród komór spalania spotykanych w silnikach o zapłonie iskrowym można wyróżnić następujące odmiany podstawowe: komora dolnozaworowa typu RICARDO — dziś już praktycznie nie stosowana, komora wanienkowa o zaworach równoległych do osi cylindra lub nachylonych do niej pod kątem do 300; komory takie spotyka się obecnie już dość rzad ko, ponieważ ich kształt ogranicza stopień sprężania do około 6,5. …read more

Detonacyjna charakterystyka silnika

Sunday, June 24th, 2018

…read more

Spalanie w cylindrze silnika o zapłonie iskrowym

Sunday, June 24th, 2018

Czynniki kształtujące przebieg spalania. Sposób spalania się mieszanki w cylindrze silnika o zapłonie iskrowym zależy głównie od następujących czynników:
— stopień sprężania; ze wzrosłem stopnia sprężania podwyższają się ciśnienie i temperatura, wskutek czego mieszanka jest lepiej przygotowana do spalania i spala się szybciej; okres indukcyjny ulega skróceniu, szybkość wydzielania ciepła jest większa, jednak wzrasta wskutek tego także i współczynnik twardości biegu kształt komory spalania i miejsce umieszczenia świecy zapłonowej decydują o kształcie, wielkości powierzchni frontu płomienia i intensywności zawirowania ładunku,
wyprzedzenie zapłonu; spalanie mieszanki musi zawsze trwać przez pewien okres czasu ; maksimum pracy użytecznej wyprzedzenia zapłonu; współczynnik twardości biegu silnika jest wówczas największy, ciśnienie spalania pz podwyższa się do maksimum, a wykres indykatorowy ma największa powierzchnie
— intensywność zawirowania mieszanki zależy od kształtu komory spalania, umieszczenia świecy zapłonowej i prędkości biegu silnika; silne zawirowanie mieszanki zapewnia duże prędkości spalania; im większa jest prędkość biegu silnika, tym silniejsze powinno być zawirowanie biegu silnika.
Spalanie stukowe i detonacyjne objawia sie charakterystycznymi odgłosami, którym zawdziecza swą nazwę. Przy niewielkim nasileniu, dobrze słyszalne metaliczne stukanie występuje nieregularnie i nie we wszystkich cylindrach. O dużym nasileniu zjawiska świadczy silne, regularne stukanie, przegrzewanie się silnika i jednoczesny spadek jego mocy oraz znaczna zawartość sadzy w spalinach. Zawartość cząstek węgla w spalinach jest wynikiem dysocjacji dwutlenku węgla wskutek spalania detonacyjnego. …read more