Posts Tagged ‘transport hds’

Wymiary geometryczne

Monday, February 26th, 2018

Można wykazać, że:
— dla R/e > 9 odrywanie listwy nie zachodzi ; w każdym położeniu jest ona dociskana siłą wynikającą z ujemnego przyspieszenia ar,
— dla R/e = 9 listwa jest zawsze dociskana do gładzi, poza położeniem 0 (na małej osi), dla którego siła dociskająca jest równa zeru,
— dla R/e < 9 listwa jest dociskana przez znaczna część obrotu tłoka, jednakże w pobliżu malej osi występuje zmiana znaku siły i odrywanie listwy,
Ze względu na Warunki pracy uszczelnień promieniowych należy wiec dążyć, aby R/e o. Jednakże zwiększanie stosunku R/e powoduje równocześnie zwiększanie stopnia sprężania teoretycznego, a ponadto kształt komory sprężania wypada coraz mniej korzystny — komora staje się coraz dłuższa i węższa, a ponadto zmniejsza sie maksymalny kąt przyporu. Zbyt mała wartość kąta max (podobnie jak i zbyt duża) może być przyczyną przyspieszonego zużywania się uszczelnień. Ponadto zwiększanie stosunku R/e powoduje zmniejszanie powierzchni skokowej. [przypisy: Transport kontenerów, transport hds, transport ponadnormatywny ]
Pogląd o budowie silnika dają jego charakterystyczne wymiary geometryczne, czyli pewne wymiary liniowe i wynikające z nich umowne wielkości wskaźnikowe — uwypuklające istotne szczegóły konstrukcji. Poniżej zestawiono podstawowe wymiary geometryczne, używane do charakteryzowania i porównywania tłokowych silników samochodowych. Srednica cylindra D [mm] — średnica walcowego otworu cylindra.
Promień korby r [mm] — promień koła opisywanego przez oś czopa korbowego wału korbowego.
Pojemność komory sprężania vk — odpowiada objetości ładunku sprężonego gazu pod koniec suwu sprężania; komorę sprężania ograniczają powierzchnie wewnętrzne ścianek głowicy, cylindra oraz denka tłoka wykonującego zwrot zewnętrzny,
Całkowita pojemność cylindra Vc [cm3] — suma pojemności skokowej cylindra i pojemności komory sprężania, czyli Vc = Vs -1- Vk. Użyteczny skok tłoka S [mm] — tylko w silnikach dwusuwowych, w których tłok steruje przepływ gazów przez cylinder) długość drogi tłoka od zwrotu zewnętrznego do położenia, w którym tłok zaczyna odsłaniać szczelinę wylotową; w praktyce S = (0,55. . . . .o,75) s.
Pojemność skokowa silnika vss — suma pojemności skokowej wszystkich cylindrów silnika. Pojemność skokowa silnika o liczbie i cylindrów: vss i • Vs [cm3].
Rzeczywisty stosunek sprężania e = 32-3. stosunek sumy pojemności komory wykres sprężania i użytecznej pojemności skokowej do pojemności komory sprężania: E = (Vk + Vs)/Vk. Rzeczywisty stosunek sprężania wynosi 60. . .800/0 geometrycznego stopnia sprężania.
Stopień rozprężania o— stosunek całkowitej pojemności cylindra do teoretycznej objętości gazów w końcu spalania izobarycznego = Vc/V5; stopień rozprężania silników wysokoprężnych zawiera się w zakresie 5. . .7.

Samochody od A do Z

Monday, February 26th, 2018

Charakterystycznymi wielkościami zarysu cylindra są: maksymalny kąt przyporu (p max), stopień sprężania teoretyczny i praktyczny (et i er), powierzchnia skokowa (Fs).
Kątem przyporu pomiędzy zarysem uszczelnienia promieniowego i gładzią cylindra jest kąt pomiędzy normalną do bieżni cylindra w punkcie styczności uszczelnienia i osią symetrii tłoka. Wartość kąta max nie przekracza 300 ze względu na warunki pracy uszczelnienia,
Stopień sprężania, teoretyczny, jest to stosunek największej powierzchni przekroju pomiędzy zarysem tłoka i cylindra (pomiędzy dwoma wierzchołkami tłoka) do powierzchni najmniejszej, zakładając przy tym zgodnie z rzeczywistością, że obrys tłoka stanowi krzywa nie przecinająca w żadnym położeniu zarysu cylindra, będąca obwiednią linii prostych łączących wierzchołki tłoka w poszczególnych jego położeniach.
Komora jest podzielona na dwie równe części, gdy tłok znajduje się w zwrotnym położeniu minimalnej objętości (ZPmin). Uzyskiwany przy tym teoretyczny stopień sprężania ma nieco zbyt dużą wartość nawet w porównaniu z silnikami o zapłonie samoczynnym. Dlatego też w praktyce stosuje się wgłębienia W „bokach” tłoka, które zwiększają minimalną objętość sprężania, a przez to obniżają stopień spreżania. Wgłębienie takie łączy również obie wymienione części komory sprężania.
Powierzchnią skokową nazwano różnicę maksymalnej i minimalnej powierzchni przekroju pomiędzy zarysem Cylindra i tłoka, dla jednej komory. Objętość skokowa równa jest iloczynowi powierzchni skokowej (Fs) i „grubości” tłoka (B).
Zarys tłoka i cylindra. W praktyce najwygodniej jest charakteryzować zarys tłoka i cylindra za pomocą nastepujących parametrów: R + e; R/e; max; Et; er oraz Fs, gdzie: e — promień wykorbienia (mimośród). [podobne: Transport kontenerów, transport hds, transport ponadnormatywny ]
Wzajemne zależności pomiędzy wymienionymi wielkościami można ująć w postaci nomogramu. Nomogram zasadniczych wymiarów silnika WANREL, model KKM pozwala na łatwe i szybkie obliczanie wielkości dotyczacych współpracujących elementów. Dokładne wyznaczenie powierzchni skokowej wymaga sporządzenia rysunków tłoka i cylindra i splanimetrowania odpowiednich powierzchni, gdyż wspomniany nomogram sporządzono dla n; 0, Przy dobieraniu stosunku należy pamiętać, że dla jego wartości poniżej 9 epitrochoida uzyskuje dwa siodła leżące na jej malej osi. Ze zwiększaniem stosunku Rile siodła te staja się coraz płytsze i dla R/e> 9 znikają. Krzywa zbliża się wówczas do elipsy. Przy przechodzeniu uszczelnień promieniowych przez te siodła występują siły odrywające je od gładzi cylindra.