Siły i momenty działające na silnik

Ponieważ wypadkowa Rk powinna być skierowana względem czopa, konstruuje się biegunowy wykres obciążenia czopa korbowego — zakładając, że wał korbowy jest nieruchomy, a dookoła niego obraca się w kierunku przeciwnym cylinder silnika sporządza się wykres o wspólrzędnych prostokątnych, z którego odczytuje się maksymalną i średnią wypadkową RA, konieczne do obliczenia łożysk korbowych. Na podstawie wykresu biegunowego można sporządzić wykres przewidywanego zużycia czopa w założeniu, że zużycie Jest wprost proporcjonalne do obciążenia. Siły działające na czop główny walu korbowego. Jeżeli wal korbowy jest ułożyskowany co każde wykorbienie, czop główny przejmuje obciążenia od obu sąsiednich wykorbień, od każdego połowę siły Rit działającej na czop korbowy oraz polowe siły Odśrodkowej CLV, wywołanej przez niewyrównoważoną masę wykorbienia mu,k i działającej wzdłuż ramienia wykorbienia. Podczas dodawania tych sił uwzglednia sie kąt pomiędzy sąsiednimi wykorbieniami. Biegunowy wykres obciążenia czopa głównego otrzymuje się przez graficzne złożenie biegunowych wykresów obciążenia dwu sąsiednich czopów korbowych, z uwzględnieniem przesunięcia w czasie zapłonów w rozpatrywanych cylindrach.
Wyrównoważanie silników. Silnik jest wyrównoważony, jeżeli w ustalonych warunkach pracy siły i momenty obciążające jego zawieszenie są stałe co do wartości i kierunku. Silnik niewyrównoważony oddziaływuje w sposób zmienny na swoje zawieszenie, wywołując drgania ramy silnika i całego pojazdu. Powoduje to osłabienie wszelkich złącz, przeciążenie części oraz przyspieszone ich zużycie. Wymienione drgania sa szczególnie niebezpieczne w razie rezonansu, czyli kiedy częstość wymuszających je impulsów pokrywa się z częstotliwością drgań własnych poszczególnych części lub ich złożeń. [podobne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Siły i momenty działające na silnik dzielą się na:
— zewnętrzne — jak ciężar silnika, reakcji spalin, momenty oporu ruchu obrotowego wału korbowego, wentylatora itp. pochodzące ze środowiska zewnętrznego ; zakladając ustalone warunki pracy silnika, siły takie nie wpływaja na jego wyrównoważenie, ponieważ praktycznie są one stałe co do wartości i kierunku, wewnętrzne — jak: siły bezwładności mas posuwistych (Pb), siły odśrodkowe (C) i moment wywracający (Mr) wywolywany zmiennym momentem obrotowym (Mo) ; siły takie i momenty są zasadniczą przyczyną niewyrównoważenia silnika.
Niewyrównoważone siły Pb i C mechanizmów korbowych poszczególnych cylindrów mogą w wielocylindrowym silniku wywoływać niewyrównoważone swobodne momenty: Mb działający w płaszczyźnie przechodzącej przez osie cylindrów oraz Mc wirujący razem z wykorbieniami wału korbowego.
Celem wyrównoważenia jest uzyskanie takiego rozkładu niewyrównoważonych mas układu korbowego, aby wypadkowa swobodna siła bezwładności i wypadkowy swobodny moment sił bezwładności były równe zeru. Moment obrotowy jest okresową funkcją kąta obrotu walu korbowego. Nierównomierność momentu obrotowego zmniejszyć można przez zwiększenie liczby cylindrów silnika, z zachowaniem równości przesunieć fazowych (czasowych) między suwami pracy w poszczególnych cylindrach oraz przez zastosowanie koła zamachowego.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.