Spalanie mieszanki i produkty spalania

Moc silnika zależy od wartości opałowej mieszanki, a nie od wartości opałowej paliwa. Natomiast wartość opalowa paliwa decyduje o zużyciu go przez silniki: ge 632/Wp • [kG/KMgodz], gdzie: ge jednostkowe zużycie paliwa przez silnik [G/KMgodz] oraz — sprawność ogólna (efektywna) silnika.
Własności mieszanki palnej. Mieszanka wypełniająca cylinder silnika o zapłonie iskrowym lub tworząca się w cylindrze silnika wysokoprężnego, w chwili zapłonu nie jest jednorodna. Dotyczy to zwłaszcza silników wysokoprężnych. Niejednorodność mieszanki jest następstwem niezupełnego odparowania i niedokładnego wymieszania paliwa z powietrzem. Z tego względu rozróżnia sie średni współczynnik składu mieszanki dla danego cylindra oraz miejscowy współczynnik dotyczący określonej objętości przestrzeni roboczej cylindra. Pulsujący przebieg zasysania mieszanki przez silnik gaźnikowy oraz niej jednakowe opory przepływu do poszczególnych cylindrów, niejednakowe podgrzewanie poszczególnych części rury ssącej oraz zjawiska dynamiczne powodują, że skład mieszanki (średni) jest niejednakowy w poszczególnych cylindrach oraz w kolejnych przebiegach pracy. Dotyczy to zarówno wartości współczynnika składu, jak i procentowego udziału poszczególnych frakcji paliwa oraz dodatków przeciwstukowych, ewentualnie oleju itp.
Parowanie paliwa odbywa się kosztem ciepła pobieranego od zasysanego powietrza oraz od ścian przewodów ssących i ścian cylindra oraz głowicy. Odparowanie paliwa wewnątrz cylindra przyczynia się do jego wewnętrznego chlodzenia. Szczególnie dotyczy to paliwa zawierającego alkohol odznaczający się dużym ciepłem parowania.
Spalanie jest to szybkie utlenianie charakteryzujące się wydzielaniem dużej ilości energii cieplnej i Objawami świetlny mi. Rozróżnia się:
— spalanie zupełne; produkty spalania nie mogą ulec dalszemu utlenieniu; współczynnik składu mieszanki był co najmniej równy jedności lub większy,
— spalanie niezupełne; cześć produktów spalania (spalin) może być jeszcze utleniona; np. spalanie na tlenek węgla lub z wydzielaniem sadzy ; spalanie niezupełne świadczy, że współczynnik składu jednorodnej mieszanki był mniejszy Od jedności; spalanie niezupełne mieszanki zawierającej nadmiar powietrza świadczy o jej niejednorodności lub jest następstwem dysocjacji spalin. [hasła pokrewne: toyota okecie, carsed otomoto, toyota okęcie ]
Mieszanka w cylindrze silnika może ulec zapaleniu od : — iskry elektrycznej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej; jest to zapłon przymusowy sterowany (silniki o zapłonie iskrowym),
— rozżarzonego elementu w komorze spalania: zapłon przymusowy niesterowany (silniki o zapłonie żarowym), — rozgrzanego do odpowiednio wysokiej temperatury powietrza; zapłon samoczynny, niesterowany (silniki wysokoprężne, zwane także silnikami o zapłonie samoczynnym lub silnikami Diesla).

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.