Ukopy te nalezy ksztaltowac, jako plaskie wglebienia terenu które moga byc po pobraniu ziemi na nasypy, uzytkowane jako pola uprawne lub laki

Ukopy te należy kształtować, jako płaskie wgłębienia terenu które mogą być po pobraniu ziemi na nasypy, użytkowane jako pola uprawne lub łąki. Stosowanie ukopów o stromych skarpach i dużej głębokości nie jest dopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo ruchu (drogi o ruchu szybkim) i ze względu na estetykę. W razie zastosowania dróg drugorzędnych, przeznaczonych do ruchu powolnego, mogą być stosowane skarpy ukopów o pochyleniu 1 : 1,5 lecz w tym przypadku ze względu na estetykę krajobrazu, ukopy powinny być odsunięte od drogi i ukryte przez obsadzenie krzewami. W zależności od rzeźby terenu i usytuowania wysokościowego niwelety nawierzchni drogi w stosunku do terenu, rozróżniamy następujące przypadki wykonania przekrojów poprzecznych drogi: a) przekrój poprzeczny w terenie (lub też droga nieznacznie podniesiona ponad terenem), b) przekrój poprzeczny w nasypie, c) przekrój poprzeczny w wykopie, d) przekrój poprzeczny odcinkowy (częściowo w n asypie, a częściowo w wykopie), . e) przekrój poprzeczny tarasowy. W terenach płaskich najbardziej rozpowszechnionym typem przekroju poprzecznego jest przekrój w terenie. Wykonanie przekroju w terenie nie jest odpowiednie w terenie podmokłym oraz podlegającym zaśnieżeniu. Dlatego nie należy przy projektowaniu tego rodzaju przekrojów poprzecznych sugerować się wyrównaniem poprzecznym robót ziemnych (tj. wykonaniem nasypów tylko z materiału wydobytego z rowów przy drodze). [patrz też: salon toyoty warszawa, krotoski cichy poznan, dealer bmw warszawa ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.