W terenach plaskich nasyp drogowy powinien byc podniesiony ponad teren

W terenach płaskich nasyp drogowy powinien być podniesiony ponad teren na wysokość taką, aby można było zabezpieczyć grunt podłoża nawierzchni przed zawilgoceniem przez wodę wiosenną (powodziową) lub gruntową. Jeżeli w danym terenie nie grozi niebezpieczeństwo zawilgocenia gruntu podłoża, podniesienie nasypu drogi powinno być uzależnione od zawiewania przez śnieg. Przepisy techniczne budowy dróg, obowiązujące w ZSRR, przewidują warunki podniesienia nasypu drogowego ponad teren płaski z utrudnionymi warunkami odwodnienia-). Jeżeli grozi niebezpieczeństwo podtapiania nasypów przez wody powodziowe, a także niebezpieczeństwo nawilgocenia przez wodę gruntową, należy krawędź korony drogi projektować ponad poziom wody gruntowej lub ponad poziom długotrwałej wody powodziowej. Przy tym grunty pylaste i grunty gliniaste pyłowe można stosować jako materiał nasypowy tylko do dolnych części nasypów. Wyjątkowo wysokość nasypów drogowych w terenach zalewowych rzek i potoków powinna być projektowana tak, aby krawędź korony drogi znajdowała się na wysokości co najmniej 0,50 m ponad najwyższym poziomem wód powodziowych. Dotyczy to dróg wszystkich klas technicznych. Podniesienie nasypu ponad teren dla terenów podlegających zawiejom śnieżnym powinno być nie mniejsze niż 0,60. Przekrój poprzeczny automagistrali radzieckiej mającej specjalne ziemne wały ochronne przeciw zawiewaniu śniegiem. Przekrój okazał się dobry, jednak wymagana jest przy tym duża szerokość i wykonanie wałów ziemnych poza pasem drogowym. [patrz też: salon samochodów używanych poznań, toyota okecie, szavel travel ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.